Algemene voorwaarden Toekomst-visie

Toekomst-visie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85279153 en is gevestigd aan Paardshoeve 2 (5708VH) te Helmond.

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Toekomst-visie: De exploitant van het Platform.
 3. Dienst: Zorgen voor verandering in iemands leven doormiddel van het geven van cursussen en workshops omtrent telefoongebruik
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.
 7. Account: Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van het gebruik van het platform van Toekomst-visie.
 8. Abonnement: Het abonnement voor bepaalde tijd welke de Gebruiker gedurende het abonnement de toegang tot het Platform geeft.
 9. 12 maanden deal: De dienst waarmee Gebruiker 12 maanden toegang heeft tot het Platform.
 10. Aanbod: iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door Toekomst-visie
 11. Platform: het online platform via de website
  https://toekomstvisie.thehuddle.nl/

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Toekomst-visie en iedere Overeenkomst tussen Toekomst-visie en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.
 2. Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform krijgt Gebruiker de beschikking over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van het Platform.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Door het Platform te gebruiken stemt de Gebruiker in dat Toekomst-visie door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan Toekomst-visie. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, is het vereist dat de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Artikel 3 Toegang tot het Platform

 1. Toekomst-visie biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. Toekomst-visie heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de Gebruiker.
 2. Toekomst-visie spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Toekomst-visie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform tijdig worden verstrekt aan Toekomst-visie.
 4. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Toekomst-visie is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Toekomst-visie bekend was.

Artikel 4 Gebruik van het Platform

 1. Gebruiker heeft toegang tot het Platform nadat Gebruiker het Platform een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.
 2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onpledig zijn, zal Gebruiker Toekomst-visie onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van Toekomst-visie, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Toekomst-visie gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 2. Toekomst-visie komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Toekomst-visie of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Toekomst-visie gerechtigd om dat deel van het Platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Toekomst-visie zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Toekomst-visie. In geen geval is Toekomst-visie aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 5 Verplichtingen bij het gebruik van het Platform

 1. Gebruiker vrijwaart Toekomst-visie vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.
 2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Toekomst-visie aan Gebruiker.
 3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het Platform of de servers (van Toekomst-visie) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Toekomst-visie het recht om Gebruiker permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Toekomst-visie, alsmede op de goede naam van Toekomst-visie.
 7. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft Toekomst-visie uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

Artikel 6 Beschikbaarheid Platform

 1. Toekomst-visie streeft ernaar om zich in te spannen om het Platform en de toegang tot het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. Toekomst-visie is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform en het gebruik van het Platform op te schorten. Toekomst-visie is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen.
 2. Het staat Toekomst-visie vrij onderhoud te plegen aan het Platform en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Toekomst-visie aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van het Platform, doch zal Toekomst-visie zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van het Platform zonder beperkingen en of onderbrekingen.

Artikel 7 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Toekomst-visie aan Gebruiker.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen abonnement te betalen.
  Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal
 3. Toekomst-visie het abonnement van Gebruiker per e-mail bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan Toekomst-visie niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.
 4. Toekomst-visie is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.
 5. Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van Toekomst-visie heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres toegang tot het platform. Annulering van een reeds overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Consument-Gebruiker de content niet heeft gezien, en binnen 6 werkdagen na de ontvangstbevestiging een beëindigingsverzoek stuurt aan het opgegeven e-mailadres.
 6. De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst niet kosteloos annuleren.

Artikel 8 Abonnementsvoorwaarden “bepaalde tijd”

 1. Het abonnement voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de duur van één jaar (12 maanden). 
 2. Het abonnement wordt na afloop van de eerste abonnementsperiode stilzwijgend opgezegd. 
 3. De Gebruiker is niet gerechtigd om het lidmaatschap te bevriezen of tijdelijk te deactiveren. 
 4. Het abonnement geeft toegang tot de beschikbare content
 5. Nadat het abonnement is geëindigd, is de Gebruiker verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Toekomst-visie..
 6. Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Door het aanmaken van een Account ten behoeve van het aangaan van een aankoop gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarde(n) alsmede het incassobeleid van Toekomst-visie.
 2. Betaling gaat op basis van een eenmalige vooruitbetaling waarin Gebruiker het bedrag ineens dient te voldoen.

Artikel 10 Risico overgang

 1. Toekomst-visie is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

Artikel 11 Overmacht

 1. Toekomst-visie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van Toekomst-visie en (x) overige situaties die naar het oordeel van Toekomst-visie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Toekomst-visie heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Toekomst-visie zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid

 1. Toekomst-visie biedt uitsluitend een Platform aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken.
 2. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in het Platform, video’s of die van gelinkte websites. Toekomst-visie streeft ernaar (de informatie in) het Platform zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het Platform.
 3. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en renteschade.
 4. De aansprakelijkheid ten aanzien van betaalde diensten is te allen tijde beperkt tot de waarde van de betreffende dienst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Toekomst-visie. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Toekomst-visie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het Platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het Platform.
 6. Toekomst-visie geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.
 7. Toekomst-visie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Toekomst-visie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Toekomst-visie is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Toekomst-visie aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 9. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Toekomst-visie vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij 

Artikel 13 Opschorting

 1. Toekomst-visie is bevoegd het gebruik van het Platform te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen voor het gebruik van het Platform niet of niet volledig nakomt.
 2. Toekomst-visie is bevoegd de toegang tot het Platform aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met deze gebruikersvoorwaarden handelt.
 3. Voorts is Toekomst-visie bevoegd het gebruik van het Platform zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van het Platform aan Gebruiker onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van het Platform in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Toekomst-visie behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en Toekomst-visie hierdoor schade heeft opgelopen.

Artikel 14 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Toekomst-visie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Toekomst-visie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Gebruiker vrijwaart Toekomst-visie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Gebruiker vrijwaart Toekomst-visie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Toekomst-visie verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Toekomst-visie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.
  Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Toekomst-visie. Toekomst-visie zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.
 2. Indien Toekomst-visie op grond van de aard van het aangeboden Platform dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. Toekomst-visie kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door Toekomst-visie de door
 3. Toekomst-visie getroffen beveiliging te breken.
 4. Indien daartoe expliciet toestemming van Gebruiker is verkregen, kan Toekomst-visie gedeelde resultaten van Gebruiker op haar website publiceren ten behoeve van reclame- en/of promotiedoeleinden. Gebruiker kan deze toestemming intrekken en dient een e/mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres om de gedeelde resultaten te verwijderen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van Toekomst-visie en het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij Toekomst-visie en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Het is Gebruiker verboden om informatie die Toekomst-visie in het kader van de uitvoering van het Platform heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Toekomst-visie
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.
 4. Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 17 Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via het Platform van Toekomst-visie wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@toekomst-visie.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. Indien Gebruiker denk dat zijn account gehackt of aangetast is, dient Gebruiker direct contact op te nemen met Toekomst-visie.
  De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Toekomst-visie de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Toekomst-visie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Toekomst-visie en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Toekomst-visie heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, heeft Gebruiker niet langer toegang tot het Platform en wordt het gebruik van de diensten onmiddellijk gestaakt, althans per datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.